Program

W naszej szkole prowadzimy naukę od przedszkola, poprzez zerówkę, szkołę podstawową klasy I-VIII oraz trzyletnie liceum. Oferujemy także religię i zajęcia poza lekcyjne.

W przedszkolu oraz w klasie „O” dzieci zapoznają się z prostymi wierszykami i piosenkami – polskim kanonem literackim. Instrukcje do zabaw oraz obserwacje otaczającego życia i przyrody również prowadzone są w języku polskim. Kolejny etap to nauka poprawnego wymawiania polskich głosek oraz pisanie i czytanie liter, wyrazów i zdań, podpisywanie obrazków i budowanie poprawnych wypowiedzi ustnych. W ostatnich klasach szkoly podstawowej ćwiczone są dłuższe formy pisemne, takie jak opis, streszczenie i sprawozdanie. W klasach gimnazjalnych młodzież zapoznaje się z literaturą polską w ujęciu chronologicznym – od zródeł starożytnych i chrześcijańskich poczynając, a na wiadomościach o literackich noblistach i wydarzeniach z zakresu współczesnej kultury kończąc. Poza nauką języka polskiego i literatury, na które kładziemy główny nacisk, młodsze dzieci zapoznają się z rodzimymi legendami i obyczajami, natomiast starsze – z historią i geografią Polski. Uczniowie oglądają też filmy polskie (głównie te, które powstały w oparciu o dzieła ważnych pisarzy), sztuki teatralne (np. „Dziejba leśna” Bolesława Leśmiana, „Betlejem polskie” Lucjana Rydla, montaż poezji Adama Mickiewicza) i przedstawienia operowe (m.in. „Halka” i „Straszny dwór” Stanisława Moniuszki), uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi Polakami, odwiedzają chicagowskie uniwersytety oraz Muzeum Polskie w Chicago. Młodsze dzieci uczestniczą w przeglądach recytatorskich, muzycznych i plastycznych, organizowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich i Polish National Alliance, natomiast młodzież gimnazjalna, poza tymi samymi przeglądami, bierze udział w Konkursach Literackich, organizowanych przez Polish Arts Club.

Nauczyciele prowadzą zajęcia według programów i podręczników opracowanych przez Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Szkoła posiada akredytację stanu Illinois- Illinois State Board of Education-tzn. absolwenci amerykańskiej szkoły średniej mogą uzyskać kredyty za język obcy, które są honorowane przez niektóre wyższe szkoły stanowe.

Przedszkole: grupa 3-latków i 4-latków

Dzieci uczą się porozumiewać w języku polskim. Poznają wiersze i piosenki polskie, oraz biorą udział w tradycyjnych uroczystościach szkolnych.

Zerówka 0

Dzieci od pięciu lat zaczynają uczyć się polskiego alfabetu, poznają polskie litery, ich poprawną wymowę oraz przygotowują się do nauki czytania. Dzieci poznają polskie tradycje. Każdy uczeń oficjalnie ślubuje rozpoczecie nauki w naszej szkole i dzielnie wypija kwaśny sok z cytryny….

Klasy I – IV

Przez pierwsze cztery lata uczniowie uczą się poprawnego pisania i czytania w języku polskim, poznając przy tym polskie tradycje. Zadania domowe obejmują pracę ustną, pisemną i naukę czytania.

Nasza Szkoła oferuje Program Dwujęzyczny dla uczniów z małą znajomością języka polskiego lub nieznających języka polskiego. Celem założenia tego programu było pobudzenie zainteresowania u dzieci nauką języka i kultury polskiej oraz rozbudzenie w nich chęci porozumiewania się po polsku.  Najczęściej są to dzieci z rodzin mieszanych, gdzie językiem podstawowym jest język angielski, ale również są dzieci, które nie radzą sobie z językiem polskim w zwykłych klasach, szczególnie w pisaniu i czytaniu.

Klasy V – VIII

Przez kolejne lata lekcje wzbogacane są o naukę historii i geografii Polski.

Liceum

W trzyletnim programie uczniowie uczą się historii i literatury polskiej. Program obejmuje naukę o okresach literackich od czasów Starożytnych do Współczesności. Nauka liceum kończy się egzaminem maturalnym z języka polskiego, historii i geografii.

Religia

W każdą sobotę w godz. od 8:30 do 9.30 rano prowadzone są lekcje religii dla klas od 0-VIII.

Program nauczania religii w języku polskim jest prowadzony przez katechetów świeckich przygotowywanych do nauki religii w Polsce lub na specjalnych kursach katechetycznych organizowanych przez biuro katechetyczne Archidiecezji Chicago.  Dzieci w zależności od wieku przygotowywane są do sakramentów świętych. Sakrament Pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. dzieci otrzymują w trzeciej klasie. Sakrament Bierzmowania -w klasie ósmej.